0.00 EUR
Check out

Zoeken


Geavanceerd zoeken

Contact

Pro Audio Repair
internet all pro audio
repair center


----------------------------
ST AUDIO BV
BE 0837.476.818
Stwg op Dendermonde 48
1745 - Opwijk - Belgium
tel:++32 473 97 60 54
 
Fortis:
IBAN: BE71 0017 3063 2469

 
 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

wij zijn op van 13.u30 to 15u30 op kerstavond en op oudejaarsavond

Apart Audio

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN HERSTELLINGEN
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Elke verkoop of herstelling is uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden die deze van de klant opheffen en vervangen en
waarvan uitsluitend kan worden afgeweken mits uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de verkoper/hersteller. Het plaatsen van een
bestelling/herstelling door de klant heeft de onherroepelijke aanvaarding van onderhavige voorwaarden alsmede van de eventuele bijkomende
voorwaarden, dewelke zich bevinden op elk ander document van de verkoper, tot gevolg.
Artikel 2 – Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgewezen, de volgende betekenis:
A. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de BVBA ST AUDIO.
B. Verkoper/hersteller: De BVBA ST AUDIO, met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Steenweg Op Dendermonde 48, KBO 0837.476.818.
C. Consument: Elke fysieke persoon of elke rechtspersoon die exclusief voor niet-professionele doeleinden goederen koopt of laat herstellen
(conform het Wetboek van Economisch Recht).
D. Professionele klant: Elke fysieke persoon, rechtspersoon of organisatie die een professionele activiteit uitvoert en in diezelfde hoedanigheid
goederen koopt of laat herstellen
Artikel 3 - Bevoegdheidsbeding
In geval van betwistingen met professionele klanten, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de
bedrijfszetel van de verkoper/hersteller bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Het Belgische recht is uitsluitend toepasselijk.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van de verkoper/hersteller start uitsluitend het vredegerecht van het
kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die de verkoper/hersteller opstart, is naar keuze van verkoper/hersteller de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de
rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.
Artikel 4 – Aanvaarding goederen – Wettelijke garantieplicht
Bij de verkoop van goederen aan consumenten en in de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de
goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet
de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de consument ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee
maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek vastgesteld heeft, dit alles op straffe van verval.
De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich
manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een
termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip
van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere
rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.
De professionele klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend
schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.
Artikel 5 – Herroepingsrecht voor consument bij verkoop op afstand
Bij een verkoop via de Webshop heeft de consument het recht aan de verkoper/hersteller mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling
van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Dit herroepingsrecht telt niet voor
de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben noch voor
de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. De consument erkent
de informatie, bepaald in artikel VI.45 van het Wetboek van Economisch recht, te hebben ontvangen. Voor het verstrijken van de herroepingstermijn
stelt de consument de onderneming op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring waarin hij
verklaart de overeenkomst te herroepen en o.a. meedeelt wanneer hij het goed heeft ontvangen.
De consument staat in voor de kosten van de wederverzending alsook voor enige minwaarde aan het product.
De terugbetaling zal ten laatste 14 dagen na uitoefening van dit herroepingsrecht gebeuren en zal in de vorm van een waardebon geschieden die kan
gebruikt worden voor de producten van de verkoper/hersteller, dit voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat betaald werd voor de goederen.
Dit kan worden uitgesteld door de verkoper/hersteller totdat de goederen worden ontvangen.
Via huidige algemene voorwaarden is de consument uitdrukkelijk akkoord met deze wijze van terugbetaling
Artikel 6 – Verbreking overeenkomst
Indien de consument of de professionele klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang
kan vinden, is die aan de verkoper/hersteller een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.
Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten en wederkerig schadebeding bij consumenten
Voor de consument moet de factuur contant betaald worden. Laattijdige betalingen brengen, na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege
interesten op gelijk aan 8,50%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van € 75,00.
Bij vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van de verkoper/hersteller, en in samenlezing met artikel 9 van onderhavig algemene
voorwaarden, zal deze na een aangetekende ingebrekestelling door de klant, een vergoeding ten belope van € 25,00 per dag vertraging met een
maximum van 15% van de totale factuurprijs, verschuldigd zijn.
Artikel 8 – Betalingsmodaliteiten en schadebeding bij professionele klanten
Voor professionele klanten zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een
forfaitair schadebeding van 15 % met een minimum van € 125 en met nalatigheidsinteresten van 12% per jaar.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud – Retentierecht en/of inpandgeving
Bij de consument alsook bij de professionele klant blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van
de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten.
De verkoper/hersteller bezit een retentierecht op alle zaken van de klant die onder hem worden gehouden zolang de klant niet aan al zijn schulden ten
opzichte van de verkoper/hersteller heeft voldaan.
Daarenboven worden alle goederen die voor herstelling worden binnengebracht, overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, in pand gegeven totdat de
klant aan al zijn schulden heeft voldaan.
De klant is akkoord dat het in pand gegeven goed door de verkoper/hersteller kan toegeëigend worden ter dekking van de schuld of een gedeelte van
de schuld, nadat de waarde van het goed op de dag van de toe-eigening wordt vastgesteld door een deskundige.
De verkoper/hersteller kan evenwel ook overgaan tot uitwinning van het goed overeenkomstig de geldende procedures van het Burgerlijk Wetboek.
1
Artikel 10 – Leveringstermijnen
De leveringstermijnen overeengekomen met consumenten zijn bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan echter nooit aanleiding zijn
tot schadevergoeding aan consumenten in de volgende gevallen:
A. Indien de betalingsmodaliteiten niet werden nageleefd door de koper
B. Indien de inlichtingen noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoop/herstelling niet tijdig aan de verkoper worden overgemaakt
C. Indien de vertraging of niet uitvoering van de bestelling/reparatie volgt uit een maatregel van hogerhand, staking, ongeval, brand, natuurramp,
burger- of andere oorlog, opstand, de onmogelijkheid om zich te bevoorraden of de vertraging te wijten is aan onze eigen leveranciers of elke andere
oorzaak onafhankelijk van de wil van de verkoper/hersteller.
Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst voor de
professionele klant.
Artikel 11 – Vervoer en verzekeringskosten
Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
Artikel 12 – Overdracht risico
Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.
Artikel 13 – Verborgen gebreken
De verkoper/hersteller is niet gehouden tot vrijwaring van verborgen gebreken waarvan hij geen kennis had. Verborgen gebreken kunnen slechts
aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen één maand na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen
echter niet verwerkt of behandeld zijn.
Artikel 14 – Aansprakelijkheidsbeperking
Behoudens in het geval van bedrog of opzet in eigen naam, is de aansprakelijkheid van de verkoper/hersteller beperkt tot de verkoopwaarde of
herstelsom.
Artikel 16 – Geen verzaking bijkomende rechten
Het feit dat de verkoper/hersteller geen melding maakt van één of andere clausule in zijn voordeel in huidige algemene voorwaarden, kan niet
geïnterpreteerd worden als zijnde een verzaking van zijnentwege die te laten gelden.
Artikel 17 – Nietigheid beding
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling, of een deel van een bepaling, van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid van
de overige (deel)bepalingen onverlet. De verkoper/hersteller en wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen
door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
Artikel 18 - Om uw aankoopprijs voor bestellingen via onze webshop te kunnen garanderen dient U het factuur/betaling via PayPal binnen de 2 werkdagen te voldoen.De aankoopprijs kan veranderen indien U niet tijdig hebt betaald.